Español - Distrito Escolar del Condado de Polk

Información para padres y estudiantes.

Favor de llamar a la escuela de su hijo/a si necesita ayuda con los formularios o documentos.

Código de Conducta Estudiantil - Code of Student Conduct (Spanish)

Règleman Konduit Elèv Yo - Code of Student Conduct (Haitian Creole)

Voluntarios

General

Pre-Escolar

Atletismo/Educación Física (P.E.)

Transporte y Servicios de Apoyo

Kreyòl Ayisyen - Distri Lekòl nan Depatman Polk la

Enfòmasyon pou Paran ak Elèv yo

Tanpri rele lekòl pitit ou a si w bezwen èd ak fòm e lòt dokiman yo.

KALANDRIYE LEKÒL DEPATMAN POLK la pou ANE 2017-2018 (2017-2018 Traditional School Calendar)

Règleman Konduit Elèv yo

  • 15-16 Règleman Konduit Elèv yo (15-16 Haitian Creole Code of Conduct)

Fòm pou Paran ak Elèv Siyen: Ou kapab fè klik sou ralonj pi ba a pou w fè kopi fòm ou bezwen nan Règleman Konduit Elèv yo.

Volontè yo

Jeneral

Atletik/Edikasyon Fizik (Espò)

Transpò ak Sèvis Sipò