Español - Distrito Escolar del Condado de Polk

Información para padres y estudiantes.

Favor de llamar a la escuela de su hijo/a si necesita ayuda con los formularios o documentos.

Código de Conducta

Formularios para que los Padres y Estudiantes firmen: Puede hacer clic en estos enlaces para imprimir los formularios individuales que se encuentran en el Código de Conducta Estudiantil.

Voluntarios

General

Pre-Escolar

Atletismo/Educación Física (P.E.)

Transporte y Servicios de Apoyo

Kreyòl Ayisyen - Distri Lekòl nan Depatman Polk la

Enfòmasyon pou Paran ak Elèv yo

Tanpri rele lekòl pitit ou a si w bezwen èd ak fòm e lòt dokiman yo.

Règleman Konduit Elèv yo

Fòm pou Paran ak Elèv Siyen: Ou kapab fè klik sou ralonj pi ba a pou w fè kopi fòm ou bezwen nan Règleman Konduit Elèv yo.

Volontè yo

Jeneral

Atletik/Edikasyon Fizik (Espò)

Transpò ak Sèvis Sipò